ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 รวบรวมข้อมูลจัดทำ SAR
10 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 ส่งธุรการชั้นเรียน
07 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 นักเรียนแก้ 0,ร
02 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
28 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-net
27 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-net
25 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 กำหนดส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
19 ก.พ. 59 ส่งคะแนนสอบจุดเน้น
17 ก.พ. 59 ถึง 18 ก.พ. 59 สอบจุดเน้น
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู
08 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
06 ม.ค. 59 ถึง 07 ม.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียน
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 กำหนดส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อ
23 พ.ย. 58 ถึง 04 ธ.ค. 58 สัปดาห์นิเทศการสอน
16 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58 สัปดาห์เยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 2
07 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
02 พ.ย. 58 คณะครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้
02 พ.ย. 58 ส่งแฟ้มประกันคุณภาพภายใน
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2
30 ต.ค. 58 โรงเรียนเปิดเตรียมดาร ประชุม วางแผนการทำงาน