ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหินลับสามัคคี  ต่อมาเมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2506  ทางอำเภอ  โดยมีนายณรงค์  แก้วสุภา  ศึกษาธิการอำเภอแก่งคอยในขณะนั้นได้มาทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้ให้เป็นเอกเทศ  และตั้งชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน  ตั้งอยู่หมู่ที่  12  ตำบลมวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
             โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนแห่งนี้ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวบ้านเขาไม้เกวียน  โดยมี นายสังวาลย์  วงศ์ศักดา  ผู้ใหญ่บ้านและนายแสง  ไพรี  เป็นหัวหน้าดำเนินการจัดสร้างจนสำเร็จ  ทางราชการจึงได้ส่งนายนิกร  มณีวงษ์  มาทำการสอนและรักษาการณ์ครูใหญ่ในขณะนั้นซึ่งได้เปิดทำการสอน  4  ห้องเรียน  คือ  ระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 4  มีนักเรียนจำนวน  50  คน ต่อมานายเจียมศักดิ์  ประดับราช  ครูใหญ่ขณะนั้นได้ทำรายงานเพื่อของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ต่อ นายอำเภอมวกเหล็กในที่ดินของนายใหญ่  นายเสงี่ยม  ชฏาจิตร  ซึ่งยกที่ดินให้เป็นสมบัติของทางราชการจำนวน  6  ไร่  ซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่นั้นก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่  1  เมษายน  2516 เป็นแบบ  ป.1 ข.  กว้าง  10   15  เมตร  ยาว  36  เมตร  งบประมาณพิเศษวาตภัย  160,000  บาท เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2516  จึงให้นักเรียนเข้าเรียนได้
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนได้เปิดทำการสอนแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  โดยมีเขตบริการ  4  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  5 , 6 ,12  และ  13  ของตำบลมวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  โดยมี ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน