วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์ความเป็นไทย  ยึดหลักประชาธิปไตย      ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


ปรัชญาของโรงเรียน

  “นตฺถิ  ปญฺญํ  สมาอาภา”  

แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา  ไม่มี