พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

3. จัดการศึกษาที่ยึดหลักประชาธิปไตย  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   และอนุรักษ์ความเป็นไทย

4. จัดการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนรู้   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 เป้าหมาย  (Goal)

1.  ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย  โดยจัดกิจกรรมการสอนประจำวัน  พัฒนาการผ่านการเล่น  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ผู้เรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน      ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

4.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

6.  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ