อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คำขวัญ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คำขวัญ

      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

       ยิ้มง่าย ไหว้สวย


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       รักษ์ความเป็นไทย

 

คำขวัญโรงเรียน

       ความรู้ดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง